Regulamin serwisu Speed-Coffee.pl

§ 1

Wstęp

Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin) określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Speed-Coffee.pl.

Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu Speed-Coffee.pl.

Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu internetowego Speed-Coffee.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać i zaakceptować poniższy Regulamin.

§ 2

Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują;

Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis Speed-Coffee.pl, jest firma Justyna Ratka, z siedzibą Krakowie.  ul. Fiołkowa 10/28 31-457 NIP: 867-217-76-02, REGON: 384844087, email: kontakt@speed-coffee.pl

Serwis – towarzyski serwis internetowy Speed-Coffee.pl znajdujący się w pod adresem internetowym www.Speed-Coffee.pl oraz innymi adresami internetowymi, pod którymi Administrator prowadzi Serwis, stanowiący platformę internetową (treści cyfrowe zawierające aplikację o głównych funkcjonalnościach Serwisu) będącą własnością Justyna Ratka, na którą składa się kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, w tym wyraźnie określone usługi płatne polegające na dostępie do dodatkowych funkcjonalności ;

Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej;

Użytkownik - osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto (rejestracja w Serwisie)

Abonent - Użytkownik serwisu posiadający jeden z wykupionych Pakietów Premium.

Abonament - okres czasu świadczenia usługi płatnej (czas trwania Pakietu Premium/Subskrypcji lub/i Dodatkowej Usługi Płatnej).

Login, Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie;

Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie (np. aktywowanie i dezaktywowanie poszczególnych usług itp.);

Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są na Stronie Użytkownika w Serwisie;

Panel Użytkownika - przestrzeń sieciowa zlokalizowane pod indywidualnym adresem Użytkownika w Serwisie w odpowiedniej domenie gdzie publikowane (prezentowane) są na łamach Serwisu informacje, dane i inne elementy opisujące osobę Użytkownika, przekazane przez niego do Serwisu w sposób samodzielny i dobrowolny; za pośrednictwem którego to miejsca inni Użytkownicy lub w niektórych przypadkach osoby korzystające z internetu, a nie będące Użytkownikami, mogą zapoznać się z Profilem Użytkownika;

Baza Profili - zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu;

Pakiet Darmowy to funkcjonalności w Serwisie dostępne dla wszystkich Użytkowników, którzy dokonali rejestracji Konta w serwisie, przez co uzyskują na czas nieokreślony status Użytkownika serwisu. Pakiet ten pozwala na korzystanie z wyszukiwarki, przeglądanie profili osób, którymi dany Użytkownik jest zainteresowany.

Pakiet Premium/Subskrypcja to funkcjonalności w Serwisie dostępne dla Użytkowników, którzy po uiszczeniu stosownej opłaty, uzyskują na określony okres czasu status Abonenta. Pakiet ten pozwala na odbieranie i wysyłanie zaproszeń do innych użytkowników. Podczas wysyłania zaproszenia Abonent może wysłać krótką wiadomość tekstową (do 200 znaków).

FAQ - miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik w każdej chwili może dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania, aby osiągnąć pożądane cele;

Kradzież Konta - bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika w szczególności włamanie;

Netykieta - zbiór zasad savoir-vivre obowiązujących w Internecie, stworzony aby pomóc skutecznie i przyjemnie komunikować się z innymi;

Materiały - teksty, opracowania, obrazy oraz wszelkie inne treści udostępniane w Serwisie przez Użytkownika.

§ 3

Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu.

1. Właścicielem Serwisu jest Justyna Ratka, z siedzibą w Krakowie ul. Fiołkowa 10/28 31-457 NIP: 867-217-76-02, REGON: 38484408, email: kontakt@speed-coffee.pl

2. Funkcjonalność. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet systemu (aplikacja i inne narzędzia informatyczne) prezentacji i wymiany informacji o Użytkownikach, prowadzonego i utrzymywanego przez Administratora, w celu umożliwienia w ten sposób nawiązywania znajomości pomiędzy Użytkownikami. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu.

3. Interoperacyjność. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest: posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych (Microsoft Internet Explorer 11.X lub jej nowszej wersji, Mozilla Firefox 45.X lub jej nowszej wersji, Opera 36.X, Apple Safari 10.X (tylko wersja dla OSX) lub ich nowszych wersji oraz Google Chrome 44.X (tylko wersja dla MS Windows i Android), Android Browser 4.0 umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Niezbędne jest korzystanie z przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików "cookies" i innych podobnych do ciasteczek technologii (np. Local Storage) oraz JavaScript, systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, OS X v10.9, lub nowsze wersje, przepustowość połączeń internetowych co najmniej 700 kilobitów/s, Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji. Zaleca się przed skorzystaniem z Usługi sprawdzenie, czy posiadany przez Użytkownika sprzęt i oprogramowanie spełniają wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika należy zwrócić się do pracowników serwisu Speed-Coffee.pl. Dane kontaktowe dostępne w zakładce „kontakt”.

4. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Funkcjonalności serwisu są dostępne dla Pakietu Darmowego w momencie kiedy Użytkownik potwierdzi rejestracje klikając na link przesłany w wiadomości e-mail „SpeedCoffee - Aktywacja Konta” na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta, a następnie zaloguje się do Konta, co oznacza rozpoczęcie świadczenia usług Serwisu – Pakiet Darmowy przez Administratora.

5. Pakiet Premium/Subskrypcja lub/i Dodatkowe Usługi Płatne świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne żądanie Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Załącznika Nr 1 do Regulaminu zatytułowanego "Zasady i zakres świadczenia usług odpłatnych w serwisie Speed-Coffee.pl". Skrócona wersja podstawowych reguł i opłat za usługi znajduje się w Załączniku Nr 2 do Regulaminu zatytułowanego "Tabela kosztów i usług serwisu Speed-Coffee.pl".

6. Baza Profili podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w Bazie Profili jest Justyna Ratka z siedzibą w Krakowie (31-457), ul. Fiołkowa 10/28, NIP: 9452010622, REGON 384844087, email: kontakt@speed-coffee.pl. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Profili. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawiera §5 Regulaminu.

7. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność :

Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o pliki "cookies" i inne podobne technologie (np. Local Storage). "Cookies" są zapisywane na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu (są to informacje pozwalające na przykład na rozpoznawanie Użytkowników w Serwisie lub służące do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania z Serwisu). Brak obsługi "cookies" i innych podobnych do ciasteczek technologii (Local Storage) przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika uniemożliwia uczestnictwo w Serwisie, (np. uniemożliwia zalogowanie na Konto). Zastosowanie "cookies" i innych podobnych do ciasteczek technologii (Local storage) ma to do siebie, iż również w tych plikach zapisywane są informacje dotyczące aktualnej sesji Użytkownika w Serwisie, przez co należy rozumieć okres czasu od chwili zalogowania do Serwisu poprzez podanie loginu i hasła, do czasu wylogowania poprzez specjalną funkcję WYLOGUJ dostępną w Serwisie. Jeżeli Użytkownik po zalogowaniu się w Serwisie, nie wyloguje się z niego, wówczas po upływie 100 minut od dokonania ostatniej czynności w Serwisie, Serwis automatycznie wyloguje Użytkownika. Powyższe ma takie znaczenie, iż w okresie od zalogowania się do Serwisu, do czasu wylogowania z niego samodzielnie przez Użytkownika, jak i automatycznie przez Serwis, Konto Użytkownika w Serwisie dostępne jest dla wszystkich osób korzystających z komputera z którego dokonano zalogowania do Serwisu i osoby zasiadająca przy takim komputerze, będą miały możliwość korzystania z Serwisu tak jak zalogowany Użytkownik, a więc będą miały dostęp do wszystkich danych takiego Użytkownika oraz jego korespondencji. Powyższe należy mieć na uwadze i nie należy pozostawiać komputera ze stanem zalogowania dostępnego dla innych osób, gdyż daje to tym osobom możliwość przeglądania i korzystania z Serwisu tak, jakby to robił zalogowany Użytkownik.


 

§ 4

Usługi

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość prezentowania na Stronach Użytkowników szeregu danych, informacji i innych treści o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Serwisu fotografiach - składających się na pojęcie Profilu Użytkownika, a także korzystania z szeregu innych usług Serwisu pozwalających na zawieranie znajomości między Użytkownikami, dzięki specjalnym kanałom komunikacji, przeszukiwaniu Bazy Profili według zadanych kryteriów, przeglądaniu Stron Użytkowników itp.

2. Przeglądanie zasobów Serwisu (Bazy Profili, Strony Użytkowników i inne) oraz jego poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu dla osób nie będących Użytkownikami może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora.

3. Użytkownicy posiadający wykupiony Pakiet Premium/Subskrypcje godzą się na wymianę danych kontaktowych (numeru telefonu i/lub adresu email) w dwóch przypadkach. Pierwszy występuje wtedy kiedy Abonent wysyła zaproszenie na kawę do innego użytkownika. Drugi przypadek występuje wtedy kiedy Abonent zgadza się na zaproszenie na kawę innego użytkownika. Jednocześnie zaznaczamy, że dane kontaktowe zostaną udostępnione tylko tym osobom, które wskaże użytkownik poprzez wysłanie zaproszenia lub jego akcpetacje.

4. W przypadku usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora, określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.

5. Wszystkie odpłatne usługi w Serwisie świadczone są tylko na wyraźne żądanie Użytkownika dokonywane poprzez ich aktywację po wpłynięciu środków na konto Administratora.

6. Pełen zakres podstawowych usług Serwisu dostępny jest bez ograniczeń dla użytkowników Pakietu Premium co nie dotyczy Dodatkowych Usług Płatnych, które są płatne oddzielnie i dostępne są dla każdego Użytkownika bez względu na status, po wpłynięciu środków na konto Administratora.

7. Rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności płatnej tj. Pakietu Premium/Subskrypcji lub Dodatkowej Usługi Płatnej (dostęp do funkcjonalności płatnej), po wpłynięciu środków na konto Administratora, oznacza żądanie świadczenia usługi przed upływem terminu odstąpienia (14 dni) co równoznaczne jest z utratą przez Użytkownika prawa odstąpienia od umowy na Pakiet Premium lub Dodatkową Usługę Płatną. Jeżeli Użytkownik, po wpłynięciu płatności na rachunek Administratora, nie rozpocznie korzystania z funkcjonalności płatnej ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827).

7.1 Warunki odstąpienia opisuje § 9 Regulaminu. Usługa płatna świadczona jest przez Administratora na czas określony zgodnie z wybraną opcją.

7.2 Szczegółowe warunki w tym zamawiania i wypowiadania usług płatnych opisane są szczegółowo w § 9 niniejszego

8. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie z ważnych przyczyn zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków, zgodnie z postanowieniami szczególnymi zawartymi w odrębnych regulaminach odpowiednich usług.

9. Administrator będzie informował Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i jej przyczynach. Powyższe zmiany nie będą naruszać praw nabytych Użytkowników.

§ 5

Uczestnictwo w Serwisie

1. Serwis Speed-Coffee.pl został stworzony w celu kojarzenia Użytkowników za pomocą najlepszych rozwiązań, spełniających najwyższe wymagania i potrzeby. Abonenci Pakietu Darmowy i Pakietu Premium mają możliwość wysyłania do siebie zaproszeń z krótką wiadomością informacyjną (do 200 znaków). Speed-Coffee.pl nie gwarantuje sukcesu w nawiązaniu znajomości, dlatego też Speed-Coffee.pl nie ponosi odpowiedzialności za nawiązanie lub nienawiązanie przez Użytkownika w okresie trwania umowy relacji.

2. Uczestnikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.

3. Do tego, aby założyć Konto i być Użytkownikiem Serwisu oraz korzystać z jego zasobów niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych określonych w §3 pkt. 3 oraz posiadanie dowolnej, aktywnej Skrzynki e-mail. . Zaleca się przed skorzystaniem z Usługi sprawdzenie, czy posiadany przez Użytkownika sprzęt i oprogramowanie spełniają wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika należy zwrócić się do pracowników serwisu Speed-Coffee.pl. Dane kontaktowe dostępne w zakładce „kontakt”.

4. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem Skrzynki e-mail i stron Serwisu, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji, a także w Pomocy.

5. Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta zakładanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona możliwości skutecznego założenia Konta, a co za tym idzie Profilu i Strony Użytkownika o danym Loginie (Nick) zarezerwowanym czasowo dla tej osoby w Serwisie, jeżeli ostateczna aktywacja Konta nie zostanie dokonana w okresie trzech dni od otrzymania wiadomości e-mail z informacjami o kolejnych krokach niezbędnych do skutecznego założenia Konta.

6. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora.

7. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:

a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;

b) wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Serwisu Speed-Coffee.pl. Powyższe nie dotyczy następujących danych:

i. hasło do Konta;

iii. kody aktywacyjne lub innego typu poufne dane dostępowe;

c) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Justyna Ratka, z siedzibą w Krakowie ul. Fiołkowa 10/28 31-457NIP: 867-217-76-02, REGON: 38484408, email: kontakt@speed-coffee.pl, wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu lub w inny sposób, danych osobowych oraz wizerunku osobistego na przekazywanych do Serwisu fotografiach w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu.

d) może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego renomowanych partnerów biznesowych.

8. Udostępniając Materiały w Serwisie, Użytkownik:

a) oświadcza iż, posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawo do wykorzystania wizerunku) do tego, aby mogły być one opublikowane na łamach Serwisu oraz w innych mediach, w zakresie wskazanym w § 5 pkt. 7 lit. c, i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;

b) wyraża zgodę na oznaczanie zdjęć lub filmów przez Administratora (bez ich istotnej modyfikacji; procedura oznaczania jest zautomatyzowana systemowo) w związku z brzmieniem i na zasadach określonych w § 8 pkt 13 Regulaminu;

c) oświadcza, że udziela Administratorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie ich dowolną techniką, w celach dodania ich do bazy użytkowników;

d) zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych treści, materiałów graficznych lub wizerunku osobistego osób trzecich, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.

9. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto lub Stronę Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.

10. Mając na względzie prawidłowość funkcjonowania Serwisu, a także jego techniczne uwarunkowania, Administrator zastrzega sobie prawo odmówienia zgody na publikację fotografii z możliwością zablokowania Strony Użytkownika, jeżeli zdjęcie będzie większe niż 5 MB, jeżeli zdjęcie lub film będzie słabej jakości lub nie będzie spełniać niezbędnych warunków technicznych Serwisu.

11. Niezależnie od ilości przekazywanych do Serwisu fotografii - zdjęcie główne musi przedstawiać jak najaktualniejszy wizerunek osobisty Użytkownika, czyli taki, który pozwala rozpoznać Użytkownika w aktualnej czasowo rzeczywistości (np. zdjęcie 25-letniego Użytkownika przedstawiające go w wieku 3 lub 8 lat - jest dozwolone do publikacji na łamach Serwisu, ale wówczas nie może ono być zdjęciem głównym i Profil musi być uzupełniony o dodatkowe zdjęcie aktualne, będące zdjęciem głównym), fotografia główna musi prezentować Użytkownika, wyraźnie pozwalając na jego identyfikację w rzeczywistości (musi to być twarz z widocznymi rysami lub sylwetka z twarzą z widocznymi rysami twarzy) w przypadku zdjęć większych niż 450x450 px wymóg ten dotyczy również kopii zdjęcia ze skalowanej do tego rozmiaru - niespełnienie tego wymogu spowoduje zablokowanie Strony Użytkownika.

12. Wypowiedzenie – usunięcie konta. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć swoje Konto z Serwisu według wskazówek wskazanych przy kontakcie z obsługa portalu Speed-Coffee.pl lub poprzez kliknięcie przycisk "Usuń Konto", który pojawi się po najechaniu kursorem na ikonę panelu użytkownika (Mój Profil). Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil i Strona Użytkownika na stałe i bezpowrotnie. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta, powoduje iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika. Jeśli użytkownik miał wykupiony pakiet Premium/Subskrypcje i zdecyduje się usunąć konto, to nie przysługuje mu zwrot wpłaconych pieniędzy.

Szczegółowa instrukcja usunięcia Konta każdy użytkownik otrzyma poprzez skontaktowanie się z obsługą portalu. lub poprzez kliknięcie przycisk "Usuń Konto", który pojawi się po najechaniu kursorem na ikonę panelu użytkownika (Mój Profil).

13. Usunięcie Konta może spowodować zakończenie świadczenia wszelkich lub niektórych odpłatnych usług Serwisu wykupionych przez Użytkownika, jeżeli do ich świadczenia konieczne jest ze względów technologicznych lub systemowych posiadanie Konta w Serwisie.

14. Mając na uwadze dobro Użytkowników, a także w celu zapewnienia najwyższej jakości Serwisu, niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych (odpłatnych i nieodpłatnych) do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

a) rozpowszechnianie treści pornograficznych;

b) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;

c) rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;

d) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;

e) publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.).

15. Zgłoszenia stron naruszających niniejszy Regulamin można dokonać pod klikając w „zgłoś naruszenie regulaminu” dostępne w każdym koncie, a także kontaktując się z pracownikami serwisu Speed-Coffee.pl. Dane kontaktowe dostępne w zakładce „kontakt”

16. Ze względu na charakter Serwisu, niedozwolone jest w żadnym przypadku i w jakiejkolwiek formie (wyraźnie lub w sposób dorozumiany) podawanie przez Użytkownika w treściach ogólnie dostępnych w Serwisie (np. na Stronie Użytkownika), informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać na jakikolwiek środek lub sposób bezpośredniej możliwości komunikacji z Użytkownikiem (numer telefonu, adres e-mail, dane kontaktowe komunikatora internetowego itd. itp.), z pominięciem celu i charakteru przedmiotu Serwisu, co dotyczy również podawania lub publikowania w ten sam sposób adresów do jakichkolwiek stron internetowych - bez wyraźnej zgody Administratora, a także niedozwolone jest informowanie w treściach publikowanych na Stronie Użytkownika lub w innych miejscach Serwisu dostępnych dla ogółu Użytkowników, o fakcie korzystania lub nie korzystania przez danego Użytkownika z poszczególnych usług Serwisu, a także o posiadaniu Pakietu Premium, poza przypadkami zamieszczania stosownych informacji w sposób zautomatyzowany przez system informatyczny Serwisu.

 

§ 6

Blokada i usunięcie konta

1. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu (np. Stronę Użytkownika lub możliwość wysyłania i odbierania zaproszeń) wraz z podaniem na łamach Serwisu stosownej informacji w tym zakresie dostępnej dla wszystkich Użytkowników. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

2. Konto może ponadto zostać usunięte przez Administratora, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z Bazy Profili, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:

a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;

b) Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania;

c) Profil Użytkownika nie zawiera minimalnej ilości danych lub informacji wymaganych do aktywowania Strony Użytkownika przez okres 6 miesięcy. Zakres minimalnej ilości danych Profilu wskazany jest na stronie Konta w "Edycji danych" poprzez oznaczenie symbolem "*", ze stosowną informacją w tym zakresie;

d) Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika;

e) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;

f) Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania;

g) Użytkownik nie odwiesi zawieszonego Konta w okresie dłuższym niż 6 miesięcy od jego zawieszenia;

h) Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.

§ 7

Reklamacje

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi lub osobom pełniącym rolę Konsultantów.

2. W ten sam sposób reklamuje się usługi świadczone na Serwisie, o ile nic innego nie postanowiono w regulaminach dotyczących świadczenia danej usługi, z którą reklamacja jest związana.

3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną lub telefonicznie. Dane kontaktowe dostępne w zakładce „kontakt”.

4. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 4 o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora i niezawinionych przez Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

6. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.

8. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail lub adres pocztowy podany przez Użytkownika podczas rejestracji konta.

9. Spory pomiędzy Justyna Ratka a konsumentem dotyczące Usługi Pakiet Premium lub Dodatkowe Usługi Płatne (dostarczania treści cyfrowych) mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

Administrator Serwisu wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – kontakt pod adresem e-mail Administratora wskazanym w Regulaminie.

10. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 8

Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

1. Administrator nie odpowiada w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za Materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.

2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn.

3. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

4. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

5. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Administratora zakłócenia spowodowane m.in. siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Administratora "Kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależną i niezawinioną przez Administratora utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.

11. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

12. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć INTERNET (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.). W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich. Powyższe zmiany nie będą wpływały na istotne cechy Serwisu.

13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności serwisu powstałe w wyniku niezbędnych przeglądów technicznych, zakłóceń w działaniu Internetu lub działania siły wyższej.

14. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora. Dane kontaktowe dostępne w zakładce „kontakt” lub pocztą tradycyjną na adres Justyna Ratka ul. Fiołkowa 10/28 31-457 Kraków.

§ 9

Prawo do odstąpienia od umowy


 

1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy na Pakiet Darmowy lub na Pakiet Premium w serwisie Speed-Coffee.pl bez podania przyczyny.


 

2. Termin na odstąpienie od umowy na Pakiet Darmowy lub na Pakiet Premium wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta z chwila aktywacji konta w zakresie Pakietu Darmowego, a w zakresie Pakietu Premium lub Dodatkowych Usług Płatnych od momentu otrzymania płatności przez Administratora. Informacja o otrzymaniu płatności za Pakiet Premium lub Dodatkowe Usługi Płatne przez Administratora zostaje wysłana na wskazany w profilu adres e-mail niezwłocznie po otrzymaniu tej płatności. Od tej chwili możliwy jest dostęp do płatnych treści cyfrowych.


 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest przesłanie jednoznacznej informacji o odstąpieniu drogą mailowa na adres kontakt@speed-coffee.pl


 

o treści według poniższego wzoru:

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych Pakiet Premium…. (prosimy wpisać rodzaj) lub Dodatkowe usługi Płatne w serwisie Speed-Coffee.pl


 

Data zawarcia umowy:


 

Imię i nazwisko konsumenta:


 

Adres konsumenta:


 

Data:


 

Adres e-mail podany podczas rejestracji:


 

Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą lub faksem)


 

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu wskazanego powyżej (§ 9 pkt 2). Po otrzymaniu tych informacji Speed-Coffee.pl niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji konta.


 

5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o odstąpieniu od umowy.


 

6. Utrata prawa do odstąpienia od Umowy - w przypadku Użytkownika Pakietu Darmowego konieczne z funkcji „Usuń konto” opisane § 5 pkt 14.


 

Administrator informuje, iż:


 

a. W przypadku Usługi Pakiet Darmowy rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności Pakietu Darmowego poprzez kliknięcie na link aktywacyjny przesłany na adres e-mail oznacza żądanie Użytkownika świadczenia usługi Pakiet Darmowy przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy wraz z utratą prawa odstąpienia (co oznacza, że jeśli Użytkownika chce natychmiastowego korzystania z Usługi rozumie, że nie będzie mógł od niej odstąpić (zgodnie z artykułem 38 pkt 13. Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 R poz.827)


 

b. W przypadku Usługi Pakiet Premium/Subskrypcji lub Dodatkowe Usługi Płatne rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności Pakietu Premium lub Dodatkowe Usługi Płatne po wpłynięciu płatności do Administratora, oznacza żądanie Użytkownika świadczenia usługi Pakiet Premium/Subskrypcji lub Dodatkowe Usługi Płatne przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy wraz z utratą prawa odstąpienia (co oznacza, że po wpłynięciu płatności, jeśli Użytkownika chce natychmiastowego korzystania z Usługi rozumie, że nie będzie mógł od niej odstąpić (zgodnie z artykułem 38 pkt 13. Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 R poz.827). Abonent ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku kiedy nie skorzystał z dodatkowych płatnych pakietów.


 

c. Potwierdzenie zawarcia umowy na Pakiet Darmowy lub Pakiet Premium i/lub Dodatkowe Usługi Płatne oraz potwierdzenie informacji o utracie prawa odstąpienia od umowy na dostarczanie treści cyfrowych zostanie przesłane do użytkownika pocztą elektroniczną.

§ 10

Zmiany Regulaminu

1. Administrator zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa,. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników.

2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

Ładuję...
quanmedia